Jako profesjonalny operator z wieloletnim doświadczeniem mamy świadomość, że kluczowym aspektem inwestycji w systemy grzewcze jest ich finansowanie.
Reco2 oferuje swoim klientom wsparcie w zakresie finansowania inwestycji. Istnieje szeroki wachlarz możliwości finansowania inwestycji, zarówno kredytów dotowanych jak i komercyjnych czy leasingów. Każdą z inwestycji traktujemy jako indywidualne zadanie i obsługujemy w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie dostępnych narzędzi finansowych. Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do KONTAKTU

Efektywność Energetyczna w sektorze mieszkaniowym Województwo Opolskie

Pożyczka na Efektywność Energetyczną w sektorze mieszkaniowym przeznaczona jest inwestycje polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

Jakie Instytucje mogą otrzymać pożyczkę:

 • inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa opolskiego,
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;

Obligatoryjne warunki uzyskania wparcia:

 • Aby otrzymać wsparcie konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, stanowiącego kompleksowy element projektu:

– audyt energetyczny, mający na celu zdobycie odpowiednie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołów budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,

– audyt, stanowiący podstawę weryfikacji osiągnięcia celu inwestycji w zakresie rzeczowym, dzięki któremu osiągnięto efektywność energetyczną na poziomie zakładanym w audycie energetycznym.

 • Audyty energetyczne, o których mowa powyżej muszą zostać przeprowadzone przez audytorów energetycznych, tj. ekspertów/ wykonawców posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytów energetycznych. Powinny one zawierać dodatkową informację dotyczącą redukcji emisji CO2 w wyniku proponowanego wariantu termomodernizacji.

Ograniczenia i wykluczenia w finansowaniu:

 • Brak możliwości:
  • spłaty zobowiązań publiczno- prawnych Wnioskodawcy,
  • refinansowania inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
  • refinansowania jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
  • zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w związku i na potrzeby realizacji finansowanej inwestycji.
 • Do wsparcia nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną (rozumianą jako oszczędność energii końcowej) poniżej 25%.
 • Udzielenie wsparcia ze środków pożyczki nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 • W przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element inwestycji) wsparcie nie zostanie udzielone na użytkowane/ eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.
 • W zakresie wymiany indywidualnych źródeł ciepła (tj. zmiany spalanego paliwa) projekty, które skutkują redukcja CO2 poniżej 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji oraz nie spełniają wymogów dyrektywy 2009/125/WE, nie kwalifikują się do wsparcia.
 • W przypadku skorzystania z pomocy mają zastosowanie ograniczenia i wykluczenia związane z udzielaniem tego rodzaju pomocy.

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • oprocentowanie 0,00 % w skali roku
 • jednorazowa pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 1.300.000,00 zł
 • okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 8 lat od momentu podpisania umowy, w tym dopuszczalny jest maksymalnie 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału;

Pożyczki można przeznaczyć na:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oraz stropów;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków),
 • przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących,
 • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,
 • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
 • instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • audyt energetyczny, jako element kompleksowy projektu.

Preferowane w finansowaniu będą projekty:

 • wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • dotyczących budynków o znaczącej funkcji społecznej,
 • w efekcie realizacji których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%.

Oceny możliwości skorzystania inwestora z preferencji, dokonuje pośrednik finansowy na podstawie przedłożonego audytu energetycznego.

Preferencje, z których może skorzystać inwestor realizujący projekt polegają na :

 • wydłużeniu okresu spłaty maksymalnie do 120 miesięcy, od momentu uruchomienia pożyczki
 • wydłużeniu karencji w spłacie maksymalnie do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, z zastrzeżeniem, że karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.  

Wymagane dokumenty:

Rodzaj dokumentów – Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy
 • Statut Spółdzielni
 • Dokumenty finansowe Wnioskodawcy
 • Zeznanie CIT za ostatnie dwa lata;
 • Sprawozdania finansowe ( bilans rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, raport i opinia biegłego) za ostatnie dwa lata ;
 • Dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki:
 • Polisa ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia
 • Inne: np. nr księgi wieczystej / akt notarialny w przypadku zabezpieczenia hipotecznego;
 • Udokumentowanie środków własnych związanych z realizacją przedsięwzięcia (sposób finansowania wkładu własnego)
 • Wyciąg z konta bankowego
 • Aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami
 • Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
 • Opinie banku (banków) prowadzącego rachunek firmowy Wnioskodawcy zawierająca informacje o numerze rachunku i ewentualnym obciążeniu tytułami wykonawczymi.;
 • W przypadku korzystania z produktów kredytowych w innym banku:; opinia banku obejmująca informacje o stanie zadłużenia, terminowości obsługi  i wywiązywania się z warunków umowy
 • Audyt energetyczny:
 • W przypadku inwestycji budowlanej:
 • Projekt budowlany
 • Pozwolenie budowlane
 • Kosztorys
 • Oświadczenie kierownika budowy o zaawansowaniu prac budowlanych  Inne:
 • Umowy z odbiorcami, kontrakty, oferty zakupu itp. (jeśli dotyczy)

Rodzaj dokumentów – wspólnota mieszkaniowa

 • Dokument wskazujący osoby/podmioty uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wspólnoty
 • Uchwała o wyborze Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną
 • Statut/Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej – jeżeli istnieje
 • Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną – opcjonalnie w przypadku istnienia
 • Lista członków Wspólnoty Mieszkaniowej i ich udziały własnościowe we wspólnocie
 • Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości wspólnej
 • Sprawozdania, Uchwały i Oświadczenia
 • Obowiązująca uchwała Wspólnoty w sprawie udzielenia zgody:
  • na zaciągnięcie pożyczki i na formę jej zabezpieczenia
  • dotycząca udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu/Zarządcy do zawarcia umowy pożyczkowej
 • Uchwała członków Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie ustalenia wysokości stawki funduszu remontowego wraz z wyciągiem z protokołem głosowania nad tą Uchwałą
 • Oświadczenie Zarządu Wspólnoty o nie zaskarżeniu, przez żadnego z członków Wspólnoty, uchwały o zaciągnięciu pożyczki,  z pouczeniem o odpowiedzialności wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, tj. złożenie nieprawdziwego oświadczenia celem wyłudzenia kredytu. Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli za podjęciem Uchwały głosowali wszyscy właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej za ubiegły rok – w przypadku braku,  za rok poprzedni
 • Sprawozdanie z działalności Wspólnoty Mieszkaniowej za ubiegły rok – w przypadku braku,  za rok poprzedni
 • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia zarządowi absolutorium  za ubiegły rok – w przypadku braku,  za rok poprzedni 
 • Roczny plan gospodarczy Wspólnoty Mieszkaniowej na rok bieżący a w przypadku braku, za rok ubiegły
 • Oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego i ze składkami ZUS – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników
 • Opinie banku (banków) prowadzącego rachunek Wnioskodawcy zawierająca informacje o numerze rachunku i ewentualnym obciążeniu tytułami wykonawczymi. 
 • W przypadku korzystania z produktów kredytowych w innym banku:  opinia banku obejmująca informacje o stanie zadłużenia, terminowości obsługi  i wywiązywania się z warunków umowy
 • Dokumenty przedstawiające historię wpłat na rachunek funduszu remontowego, co najmniej za okres 6 miesięcy
 • Dokumenty dotyczące realizacji przedsięwzięcia
  • Kosztorys sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia lub umowa z generalnym wykonawcą lub faktura pro-forma 
  • Pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie organy (jeżeli dotyczy)
  • Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego
  • Audyt energetyczny

Program CZYSTE POWIETRZE – NA JAKIE DZIAŁANIA MIĘDZY INNYMI MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia szt. do 1 000 zł
dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem szt. do 1 000 zł
dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła szt. do 1 000 zł
ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł
     
Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
Węzeł cieplny Zestaw do 10 000 zł
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin Zestaw do 20 000 zł
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin Zestaw do 10 000 zł

Program CZYSTE POWIETRZE WARUNKI DOFINANSOWANIA

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
  • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
  • Planowany okres spłaty pożyczki: do 180 miesięcy
  • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do 12 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia
  • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r., po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych od 1.07.2019 r. (nie dotyczy dokumentacji projektowej i audytu energetycznego). Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.